Wiza do Rosji

Wybierz


Bilety i hotele

Wymagane dokumenty do wizy rosyjskiej

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej 2 czyste strony obok siebie przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy;

W przypadku konieczności wjazdu do Federacji Rosyjskiej w celu leczenia lub zgonu bliskiego krewnego, termin ważności paszportu nie powinien upływać przed końcem terminu ważności wizy.

W przypadku gdy ostatnia wiza wjazdowa do Rosji znajduje się w starym paszporcie należy posiadać skan tej wizy oraz skan starego paszportu.

2. Zdjęcie

Zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne.

3. Wniosek wizowy

Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Wniosek wizowy wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim korzystając ze specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji http://visa.kdmid.ru/

4. Ubezpieczenie

Polisa ubezpieczenia medycznego do 30.000 Eu ważna na terytorium Rosji, z terminem ważności całkowicie pokrywającym się z terminem ważności wizy. W przypadku wizy wielokrotnej – ważna na okres pierwszego wjazdu

5. Dokument określający cel podróży:

W przypadku wizy turystycznej - oryginał lub kopia potwierdzenia przyjęcia turysty zagranicznego przez firmę turystyczną posiadającą ważny numer referencyjny, wraz z oryginałem lub kopią vouchera turystycznego.

W przypadku wizy prywatnej

- zaproszenie od obywatela FR wydane przez Departament Federalnych Służb Migracyjnych

- wyjazd na groby krewnych - zamiast zaproszenia należy złożyć dokumenty, potwierdzające pochówek, wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię).

- W przypadku ciężkiej choroby lub zgonu bliskiego krewnego z FR należy dołączyć potwierdzenie rosyjskiego zakładu leczniczego o ciężkiej chorobie krewnego, lub akt zgonu lub telegram międzynarodowy zawiadamiający o zgonie oraz dokument potwierdzający bliskie pokrewieństwo.

W przypadku wizy tranzytowej - ważne na wjazd i wyjazd z Federacji Rosyjskiej bilety kolejowe lub lotnicze, z obowiązkowym posiadaniem wizy na wjazd do sąsiadującego z Federacją Rosyjską na trasie przejazdu państwa lub wizy państwa docelowego (jeśli jest wymagana). W tranzycie samochodowym – dokumenty samochodowe, opis trasy przejazdu, oświadczenie podróżnych.

W przypadku wizy biznesowej, pracowniczej - oryginał zaproszenia wystawiony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych FR, Federalnej Służby Migracyjnej lub jej organów terytorialnych albo zaproszenie firmowe.

W przypadku wizy dla kierowcy zawodowego – zaświadczenie z ZMPD oraz licencja na wykonywanie transportów międzynarodowych.

W przypadku wizy naukowej, sportowej, dziennikarskiej – zaproszenie od instytucji rosyjskiej oraz ewentualnie skierowanie od pracodawcy i legitymacja.

Rodzaje wiz

- wiza turystyczna

- wiza prywatna

- wiza tranzytowa

- wiza biznesowa

- wiza dla kierowcy zawodowego

- wiza pracownicza

- wizy inne - naukowe, sportowe, dziennikarskie

Wiza daje prawo jednokrotnego, dwukrotnego lub wielokrotnego pobytu w Rosji w zależności od typu wizy. Wiza jednokrotna pozwala na wjazd do Federacji Rosyjskiej jeden raz, wiza dwukrotna – na dwukrotny wjazd i wiza wielokrotna – na wjazd do Federacji Rosyjskiej więcej niż dwa razy.

Można posiadać maksymalnie 3 wizy turystyczne w przeciągu roku.

Na podstawie wizy wielokrotnej można przebywać na terytorium Rosji nie dłużej niż 90 dni (w sumie lub nieprzerwanie) w ciągu każdego okresu wynoszącego 180 dni. Kierowca wyjeżdżający na wizę roczną może przebywać na terytorium RP łącznie 180 dni.

Wizy roczne wielokrotne są wystawiane jedynie wtedy, gdy w ciągu poprzedzającego roku (12 miesięcy) wnioskodawca uzyskał i wykorzystał dowolną wizę, oprócz wizy tranzytowej.

Turyści udający się do Rosji transportem kolejowym lub samochodowym muszą posiadać białoruską wizę tranzytową.


Obowiązek meldunkowy

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby migracyjnej Rosji. Rejestracji należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od momentu przekroczenia granicy. Wzór karty meldunkowej 1


Termin wizowania

Wizę uzyskuje się w zależności od ich kategorii i wielokrotności w terminie od 3 do 10 dni licząc od momentu złożenia pełnego kompletu dokumentów.

Termin może zostać skrócony w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności wymagających pilnego wjazdu wnioskodawcy do Rosji.

Jednocześnie Ambasada i Konsulat Generalny zastrzegają sobie prawo, w razie konieczności, do przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosków o uzyskanie wizy rosyjskiej do 30 dni.

 

Cennik

1. Opłaty konsularne (ceny w przybliżeniu w zł)

Rozpatrywanie wniosku wizowego do 10 dni (tryb zwykły) / do 5 dni (tryb ekspresowy)

Typ wizy Tryb zwykły Tryb ekspresowy
wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa 300 600
wiza prywatna

300

       

600

 

wiza pracownicza jednokrotna
wiza pracownicza wielokrotna

475

899

999

1799

wiza jednokrotna w działalności religijnej

300

 

600

 

wiza w działalności kulturalnej, artystycznej

0 0
wiza sportowa (zawody młodzieżowe) 0 0
wiza w wymianach młodzieżowych 0 0
wiza w działalności naukowej, na studia 0 0
wiza dla niepełnosprawnych 0 0
wiza na groby bliskich krewnych 0 0
przeniesienie wizy do nowego paszportu   -

 

2. Pozostałe opłaty

- pośrednictwo wizowe - 190 zł

- voucher turystyczny - od 100 zł (do nabycia w biurze)

- zaproszenie biznesowe - od 150 zł (do nabycia w biurze)

- ubezpieczenie w zależności od ilości dni np. od 4-7 dni - 19 zł

 

Wyślij listę na mój email Wydrukuj