USA - informacje wizowe

Wybierz


Bilety i hotele

 

Informacje wizowe - wiza amerykańska

Obywatel obcego kraju zamierzający wjechać do Stanów Zjednoczonych powinien najpierw uzyskać wizę nieimigracyjną na pobyt czasowy lub wizę imigracyjną na pobyt stały.

Wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Wiza świadczy jedynie o tym, że według urzędnika konsularnego Stanów Zjednoczonych dana osoba spełnia wymagania do ubiegania się o wjazd na teren Stanów Zjednoczonych w określonym celu. Wiza pozwala starać się o wjazd na amerykańskim przejściu granicznym. Jedynie urzędnik imigracyjny na przejściu granicznym jest uprawniony do wydania pozwolenia na wjazd i określenia długości pobytu w USA.

Nie wolno przekroczyć granicy USA z nieważną wizą. Wiza musi być ważna podczas wjazdu na teren USA.

Wizy nieimigracyjne

Wizy nieimigracyjne przeznaczone są dla osób zamieszkałych na stałe poza terytorium Stanów Zjednoczonych, które zamierzają wjechać do USA w celach turystycznych, służbowych, medycznych, pracowniczych bądź edukacyjnych. Zgodnie z amerykańskimi przepisami wizowymi większość osób ubiegających się o wizę nieimigracyjną musi wykazać pracownikowi konsularnemu, że łączą je silne więzy z krajem ojczystym oraz że zamierzają opuścić Stany Zjednoczone po czasowym pobycie. Kategorie wiz zależą od celu podróży.

Jak ubiegać się o wizę za pośrednictwem biura BP Centrum

Biuro pośredniczy w uzyskaniu wiz nieimigracyjnych. Wizy imigracyjne np. narzeczeńskie, należy załatwiać osobiście, w konsulacie USA.

Pośrednictwo w uzyskaniu promesy wizowej do USA obejmuje: przygotowanie wniosku DS-160, przygotowanie opłaty wizowej, umówienie spotkania z konsulem oraz doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów dodatkowych i rozmowy z konsulem.

Dokumenty potrzebne do wizy należy złożyć w biurze, dostarczyć kurierem (można skorzystać z naszej zakładki-  zamów kuriera) lub przesłać mailem. Sposób dostarczenia dokumentów do wizowania wybiera zawsze klient i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne niedostarczenia ich na odpowiedni czas lub zagubienie.

Podstawowe dokumenty wymagane do uzyskania wizy

 1. Wniosek wizowy

Formularz wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160) składa się w wersji elektronicznej, w języku angielskim. W tym celu należy wypełnić ankietę – zestaw pytań do wniosku. Pobierz ankietę. 

Wszystkie informacje muszą być poprawne i dokładne. Po wysłaniu formularza nie można już robić żadnych poprawek. Podanie fałszywych informacji może skutkować zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

 2. Paszport aktualny i poprzednie paszporty (z wizą). Pobierz wymagania

Ważny paszport przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych. Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę. Jeśli paszport z wizą traci ważność to można podróżować z dwoma paszportami, starym i nowym, jeśli promesa w starym paszporcie nie została skasowana.

Uwaga: Paszport jest konieczny do rozmowy z konsulem. Do biura wysyłacie Państwo jedynie ksero, scan pierwszej strony.

3. Kopia / scan strony ze zdjęciem z paszportu

4. Zdjęcie. Pobierz wymagania

Jedno zdjęcie 2” x 2” cale (5 cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, twarz na wprost, na białym tle, uszy odsłonięte.

5. Dodatkowe dokumenty zgodne z kategorią wizową

 

Po złożeniu wniosku DS-160 i dokonaniu opłaty wizowej umawiamy na rozmowę z konsulem. Przed spotkaniem z konsulem przekazujemy Państwu dokumenty i udzielamy odpowiednich wskazówek.

 

Czas oczekiwania na wizę

Od 3 - 5 dni od momentu złożenia wniosku (DS-160) w konsulacie i zaksięgowaniu wpłaty wizowej max. do dwóch tygodni odbędzie się spotkanie z konsulem.

Po spotkaniu w ciągu 5 dni roboczych paszport z przyznaną promesą jest wysyłany do wskazanego na wniosku punktu firmy kurierskiej TNT bezpośrednio z ambasady.

Odbiór paszportu możliwy jest:

- bezpłatnie z punktu TNT

- płatnie (24 zł) za pośrednictwem kuriera TNT lub naszego biura (należy wypisać upoważnienie dostępne w ankiecie).

 

Ważność wizy

Ważność wizy to okres od daty wydania wizy do daty upływu jej ważności, najczęściej do 10 lat (należy przed końcem ważności wizy opuścić USA). W tym czasie wiza może być wykorzystana na podróż do punktu granicznego, aby ubiegać się o wjazd do Stanów Zjednoczonych. Na wizie określona jest ilość wjazdów. Data upływu ważności wizy nie powinna być mylona z długością zezwolenia na pobyt w USA, którą określa urzędnik imigracyjny w punkcie granicznym na formularzu I-94 rejestrującym wjazd i wyjazd. Jedynie amerykański urzędnik imigracyjny jest uprawniony do wydania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych i decyzji jak długo może trwać dany pobyt. Zazwyczaj jest to okres do 180 dni.

 

Rejestracja wyjazdu

Postępowanie w przypadku niedopełnienia obowiązku zwrotu formularza I-94 przy wyjeździe z USA.

Jak zarejestrować wyjazd z USA po powrocie do kraju?

 • Jeżeli po powrocie do kraju znajdzie Pan/Pani w paszporcie, formularz I-94 (biały) lub formularz I-94W (zielony) to jest możliwe, że wyjazd z USA nie został właściwie odnotowany.
 • Jeżeli opuścili Państwo terytorium Stanów Zjednoczonych podróżując samolotem lub statkiem należącym do przewoźników komercyjnych odsyłanie formularza I-94 nie jest konieczne, ponieważ istnieje możliwość zweryfikowania i odnotowania wyjazdu z USA. Zalecamy jednak zachowanie wszystkich dokumentów świadczących o opuszczeniu terytorium USA (na przykład karty pokładowej), aby usprawnić wjazd do Stanów Zjednoczonych w przyszłości.
 • Jeżeli opuścili Państwo terytorium USA drogą lądową, prywatnym statkiem lub prywatnym samolotem, należy podjąć kroki w celu uaktualnienia danych. Jeżeli terminowy wyjazd nie zostanie odnotowany lub nie będą Państwo w stanie udowodnić tego faktu, przy próbie ponownego wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych, Urząd ds. Ochrony Celnej i Granic Stanów Zjednoczonych (U.S. Customs and Border Protection, CBP) może uznać, że przebywali Państwo w USA ponad dozwolony okres pobytu. W takim przypadku wiza może być unieważniona lub mogą Państwo być natychmiast zawróceni do kraju pochodzenia.
 • Jeśli Państwa formularz I-94 nie został zwrócony, należy odesłać go wraz z dokumentami potwierdzającymi opuszczenie Stanów Zjednoczonych na adres:
 • DHS - CBP SBU
  1084 South Laurel Road
  London, KY 40744.

Formularza I-94 oraz dodatkowych dokumentów nie należy wysyłać do amerykańskich placówek konsularnych (ambasada, konsulat), czy też do innych biur CBP w Stanach Zjednoczonych. Jedynie odesłanie dokumentów pod wyżej podany adres umożliwi dokonanie niezbędnych poprawek w rejestrach CBP i pozwoli zapobiec ewentualnym niedogodnościom podczas kolejnych podróży. Biuro CBP w London-Kentucky nie odpowiada na korespondencję, nie należy więc przesyłać próśb o potwierdzenie odnotowania wyjazdu.

Odnotowując wyjazd z USA, CBP uwzględnia również poniższe dokumenty:

 • oryginalną kartę pokładową lotu powrotnego z innego kraju (np. Kanady), jeśli stamtąd nastąpił wylot do kraju rodzinnego
 • kopie stempla przekraczania granicy w Pana/Pani paszporcie, dokumentujące wjazd na terytorium innych państw po wyjeździe z USA (należy załączyć kopie wszystkich stron paszportu, w tym strony zawierające dane osobowe oraz zdjęcie, poza stronami czystymi), a także:
 • kopie dodatkowych dokumentów, takich jak:
 • zaświadczenie o zarobkach lub vouchery z datą, wystawione przez Państwa pracodawcę, poświadczające, że po powrocie z USA pracował/a Pan/Pani za granicą,
 • wyciągi bankowe z datą, poświadczające wykonanie transakcji, wskazujące, że po wyjeździe z USA przebywał Pan/Pani w innym kraju,
 • zaświadczenia ze szkoły, poświadczające, że po powrocie z USA podjął Pan/Pani naukę w szkole za granicą oraz
 • potwierdzenie dokonania zakupów za granicą, po powrocie z USA, w postaci imiennych dowodów transakcji płatniczych, dokonanych kartą kredytową, z datą. Numer karty kredytowej należy zasłonić.

Aby ułatwić Agencji CBP zrozumienie zaistniałej sytuacji i niezwłoczne dokonanie niezbędnych poprawek w rejestrach, prosimy załączyć pisemne wyjaśnienie w języku angielskim. Pana/Pani oświadczenie nie będzie przyjęte bez wymienionych wyżej dokumentów. O ile to możliwe, należy wysłać oryginały dokumentów lub ich czytelne kopie. W przypadku przesłania oryginałów, należy zachować ich kopie. CBP nie zwraca dokumentów po zakończeniu procedury.
Zalecamy zachowanie kopii dokumentów wysłanych do DHS-CBP i zabranie ich ze sobą przy ponownym wyjeździe do USA, aby okazać je urzędnikowi imigracyjnemu w wypadku wątpliwości przy przekraczaniu granicy. Posiadanie w/w dokumentów pozwoli również na odnotowanie poprzedniego wyjazdu, jeżeli biuro CBP w London, Kentucky nie dokonało jeszcze poprawek w rejestrach.
Osoby, które w czasie pobytu w USA wyjeżdżają na krótkie wycieczki (nie dłużej niż  30 dni) do Kanady, Meksyku lub na Wyspy Karaibskie, powinny zatrzymać formularz I-94 lub I-94(W). Formularz powinien być zwrócony jedynie podczas powrotu ze Stanów Zjednoczonych do domu.
Opóźnienia, na które podróżny nie miał wpływu, takie jak odwołanie lub opóźnienie lotu, stan zdrowia wymagający opieki lekarskiej, nie są traktowane jak przedłużenie pobytu bez zezwolenia, jednak przy ponownej podróży do USA należy przedstawić dokumenty wyjaśniające zaistniałą sytuację. W przypadku opóźnienia lotu należy zwrócić się do linii lotniczych o wydanie pisemnego zaświadczenia, potwierdzającego zaistniałą sytuację lub też o kopię unieważnionej karty pokładowej.

 

 

1. Wybranie typu wizy

Aby określić typ wizy należy przeczytać informacje o rodzajach wiz nieimigracyjnych.

Kategoria wizowa zależy od celu podróży.

Kategorie wizowe

Opis

A-1/A-2

Dyplomaci i przedstawiciele rządu

A-3

Personel pomocniczy posiadaczy wiz A1/A2

B-1/B-2 

Osoby wyjeżdżające służbowo, turystycznie lub na leczenie

C-1 

Tranzyt

C-1/D   

Członkowie załogi samolotu lub statku

E-1/E-2 

Inwestorzy i przedsiębiorcy

F-1 

Studenci  i uczniowie

G-1-4  

Przedstawiciele organizacji międzynarodowych

G-5

Personel pomocniczy posiadaczy wiz G-1-4

Tymczasowa praca i praktyka (H-3)

 

Dziennikarze

J-1  

Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program   „Praca i Podróże"

L

Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy

M-1

Studenci  – szkolenie zawodowe

NATO   1-6 

Przedstawiciele NATO

NATO 7 

Personel pomocniczy posiadaczy wiz NATO 1-6

 

Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach w   dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu

P

Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi

Q

Wymiana kulturalna

R

Pracownicy religijni

 

2. Opłaty wizowe

 Przed złożeniem wniosku o wizę nieimigracyjną osoby ubiegające się o wizę, w tym dzieci, są zobowiązane do wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę, określanej jako opłata MRV (opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę do odczytu maszynowego). Kwota opłaty zależy od rodzaju wizy, której dotyczy wniosek.

Rodzaje wiz i opłat za rozpatrzenie podania

Poniższe opłaty dotyczą jednego wniosku o wizę. Opłata za rozpatrzenie wniosku o standardową wizę nieimigracyjną wynosi 160 USD. Do tego typu wiz zalicza się wizy turystyczne, służbowe, studenckie i dla uczestników programu wymiany. Dla większości wiz wydawanych na podstawie petycji, takich jak, wizy pracownicze lub religijne opłata wynosi 190 USD, dla wiz kategorii K - 265 USD, a kategorii E - 205 USD.

Wszystkie osoby ubiegające się o wizę muszą wnieść opłaty wizowe w kwocie, jaka obowiązuje w dniu jej dokonania.

              

  

Rodzaje wiz i opłat za rozpatrzenie wniosku – według    kategorii wizy

  
  

Kategoria wizy

  
  

Opis

  
  

Opłata (USD)

  
  

Opłata (PLN)

  

B

Służbowa/turystyczna

$160

672.00

C-1

Tranzyt

$160

672.00

D

Członkowie załogi samolotu lub statku

$160

672.00

E

Inwestorzy i przedsiębiorcy

$205

861.00

F

Studenci (studia akademickie)

$160

672.00

H

Pracownicy tymczasowi/sezonowi i praktykanci

$190

798.00

I

Dziennikarze i przedstawiciele mediów

$160

672.00

J

Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program   „Praca i Podróże"

$160

672.00

K

Narzeczony/narzeczona obywatela USA

$265

1113.00

L

Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy

$190

798.00

M

Studenci (studia zawodowe)

$160

672.00

O

Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach

$190

798.00

P

Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi

$190

798.00

Q

Międzynarodowa wymiana kulturowa

$190

646.00

R

Pracownicy instytucji religijnych

$190

798.00

T

Ofiary handlu ludźmi

$160

672.00

TN/TD

Specjaliści z NAFTA

$160

672.00

U

Ofiary działalności przestępczej

$160

672.00

 

Rodzaje wiz, dla których nie ma wymogu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego

 • Wizy kategorii A, G, C-2, C-3 oraz wizy dyplomatyczne i NATO (zgodnie z 22 CFR 41.26).
 • Wizy typu J, dla uczestników programów wymiany, sponsorowanych przez rząd amerykański, o numerach programów oznaczonych kodem G1, G2, G3, G7.
 • Wizy dla osób zwolnionych na mocy umowy międzynarodowej, w tym dla członków i personelu uznanej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ misji obserwacyjnej udających się do kwatery głównej ONZ oraz członków ich najbliższej rodziny.
 • Wizy dla osób podróżujących w celu prowadzenia określonej działalności charytatywnej.
 • Wizy dla przedstawicieli rządu podróżujących służbowo.
 • Wizy dla rodziców, rodzeństwa, małżonków lub dzieci pracowników rządu USA, którzy zginęli wypełniając obowiązki służbowe, podróżujących na uroczystości pogrzebowe lub dla rodziców, rodzeństwa, małżonków lub dzieci pracowników rządu USA, którzy odnieśli poważne obrażenia podczas wykonywania obowiązków służbowych i są w trakcie nagłego leczenia lub rekonwalescencji.

Ograniczenia

Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę nie podlega zwrotowi i nie można jej przenieść na inną osobę. Po wniesieniu opłaty zostanie wydane potwierdzenie zapłaty. Potwierdzenie to zachowuje ważność przez okres jednego roku od daty płatności i umożliwia umówienie się na rozmowę w ambasadzie lub konsulacie Stanów Zjednoczonych. W razie nieumówienia się na rozmowę w terminie jednego roku od wniesienia opłaty potwierdzenie płatności utraci ważność, a ustalenie terminu rozmowy nie będzie już możliwe. Należy wtedy ponownie wnieść opłatę i rozpocząć całą procedurę od nowa.

Możliwość przekładania umówionej rozmowy jest ograniczona. Należy odpowiednio zaplanować termin rozmowy, aby nie być zmuszonym do dokonania kolejnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę.

 

3. Umówienie terminu rozmowy z konsulem

Rozmowy w sprawie wiz przeprowadzane są w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Na rozmowę z konsulem można przyjść z tłumaczem. Aby tłumacz mógł uczestniczyć w spotkaniu wizowym, należy zgłosić nazwisko tłumacza najpóźniej jeden dzień przed planowanym spotkaniem.

Nie należy podejmować żadnych nieodwracalnych decyzji związanych z podróżą lub kupować biletu aż do chwili otrzymania paszportu z wizą. Konsulat nie może zagwarantować, że wiza zostanie wydana.
Możliwość przełożenia terminu umówionej rozmowy jest ograniczona.

Rozmowa w trybie pilnym

W razie konieczności odbycia nieprzewidzianej podróży można zakwalifikować się do rozmowy w trybie pilnym w zależności od dostępności terminów w ambasadzie. Ubiegając się o rozmowę w trybie pilnym należy posiadać dokument uzasadniający potrzebę pilnej rozmowy.

Natychmiastowa opieka medyczna

 • Celem podróży jest uzyskanie natychmiastowej opieki medycznej lub towarzyszenie członkowi rodziny lub pracownikowi w uzyskaniu natychmiastowej opieki medycznej.

Niezbędne dokumenty:

 • pismo od lekarza w Polsce z opisem choroby i powodów podjęcia leczenia w Stanach Zjednoczonych,
 • pismo od lekarza lub ze szpitala w Stanach Zjednoczonych z informacją o gotowości leczenia danego przypadku oraz podaniem przybliżonych kosztów leczenia,
 • dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów leczenia

 Pogrzeb/śmierć

 • Celem podróży jest udział w pogrzebie lub dopełnienie formalności związanych z przewiezieniem zwłok członka najbliższej rodziny (matki, ojca, brata, siostry, dziecka) w Stanach Zjednoczonych.

Niezbędne dokumenty:

 • pismo od przedsiębiorcy pogrzebowego z podaniem danych kontaktowych, danych osoby zmarłej i daty pogrzebu, należy również udokumentować, że osoba zmarła jest członkiem najbliższej rodziny.

Pilna podróż służbowa

 • Celem podróży jest pilna sprawa służbowa w sytuacji, gdy konieczność podjęcia takiej podróży była niemożliwa do przewidzenia.

Niezbędne dokumenty:

 • zaproszenie z firmy ze Stanów Zjednoczonych poświadczające, że planowana wizyta jest pilna oraz zawierające opis sprawy i wyjaśnienie, że amerykańska albo lokalna firma poniesie znaczącą stratę, jeśli rozmowa w trybie pilnym nie będzie możliwa
 • lub
 • potwierdzenie konieczności odbycia szkolenia w Stanach Zjednoczonych trwającego nie dłużej niż trzy miesiące oraz pismo od lokalnego pracodawcy i firmy ze Stanów Zjednoczonych oferującej szkolenie. W obu pismach powinien być zawarty szczegółowy opis szkolenia oraz wyjaśnienie, dlaczego firma ze Stanów Zjednoczonych albo firma lokalna poniesie znaczącą stratę, jeśli rozmowa w trybie pilnym nie będzie możliwa.

 Studenci lub uczestnicy wymiany

 • Celem podróży jest rozpoczęcie lub wznowienie programu studiów w Stanach Zjednoczonych, w sytuacji gdy nie są dostępne normalne terminy spotkań. Opcja ta dotyczy tylko osób, które nie uzyskały decyzji odmownej w sprawie wizy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych.

 

Osoby, które otrzymały zgodę na rozmowę w trybie pilnym, ale nie uzyskały wizy lub nie pojawiły się w ambasadzie w ustalonym terminie, nie będą mogły skorzystać z tej opcji ponownie.

Podróż w celu wzięcia udziału w uroczystościach ślubnych lub ukończenia szkoły, zaoferowania pomocy ciężarnej krewnej, udziału w dorocznej konferencji służbowej/naukowej/specjalistycznej lub skorzystania z oferty last-minute biura podróży nie kwalifikuje do umówienia się na rozmowę w trybie pilnym.

 

Ubieganie się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy

Procedura ubiegania się o wizę jest jednakowa w przypadku starania się o wizę po raz pierwszy oraz odnawiania wizy. Należy pamiętać, że wiza może być ważna nawet, jeśli paszport, w którym wiza się znajduje, stracił już ważność. Można wtedy podróżować do Stanów Zjednoczonych ze starym paszportem z ważną wizą oraz nowym, ważnym paszportem

Do ubiegania się o wizę bez konieczności zgłoszenia się na rozmowę z konsulem kwalifikują się:

Kategoria 1:

 • Urzędnicy państwowi odbywający oficjalną podróż – wizy A-1, A-2
 • Przedstawiciele organizacji międzynarodowych (np. ONZ, Banku Światowego) – wizy G-1, G-2, G-3, G-4
 • Przedstawiciele NATO i personel wojskowy podróżujący w celach służbowych – wizy NATO 1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5, NATO-6

Kategoria 2:

 • Podróżni w wieku od 80 lat, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat nie otrzymali odmowy wydania wizy.
 • Niektóre dzieci w wieku poniżej 14 lat, których rodzice posiadają ważne wizy tej samej kategorii.
 • Osoby ubiegające się o wizę, których dane osobowe nie uległy zmianie, paszport z poprzednią wizą amerykańską nie został zagubiony/skradziony i które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
 1. Uzyskali wizę po 10 grudnia 2007 r. i przeszli procedurę skanowania odcisków palców.
 2. Osoby ubiegające się o wizy J lub F, które kontynuują ten sam program studiów lub kurs nauki i są sponsorowane przez tę samą organizację lub uczęszczają do tej samej szkoły.
 3. Ubiegają się o wizę w tej samej kategorii jak poprzednia wiza, chyba że:
 4. Ostatnia wiza B1/B2 została wystawiona na okres krótszy niż dziesięć lat,
 5. Ubiegają się o wizy J lub H i poprzednio nie otrzymali bezpośrednio od pracownika konsularnego broszury Williama Wilberforce’a (dotyczącej praw pracowniczych oraz handlu ludźmi),
 6. Ubiegają się wizę J-1 dla uczestników programu „Praca i Podróże” (Summer Work and Travel),
 7. Ubiegają się o wizę A-3, G5 lub NATO-7 (za każdym razem, gdy ubiegają się o wizę, muszą odbyć rozmowę z urzędnikiem konsularnym).
 8. Ubiegają się o nową wizę w ciągu 12 miesięcy od czasu wygaśnięcia poprzedniej wizy.
 9. Ubiegają się o wizę w placówce konsularnej właściwej dla ich miejsca stałego zamieszkania lub placówce wyznaczonej dla obywateli danego kraju.

Jeśli osoba ubiegająca się o wizę uważa, że w jej przypadku rozmowa z konsulem nie jest konieczna, musi dostarczyć  wymagane dokumenty.

Proces wizowy może trwać do 10 dni roboczych. Konsulat zastrzega sobie prawo do wezwania na indywidualną rozmowę z konsulem każdej osoby starającej się o wizę.

 

4. Rozmowa z Konsulem

Do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych należy udać się w dniu umówionej rozmowy o wyznaczonej godzinie, nie wcześniej.

Należy zabrać ze sobą:

 • zdjęcie, jeżeli nie zostało wgrane do wniosku
 • ważny paszport i poprzednie paszporty
 • dodatkowe dokumenty zgodne z kategorią wizową

 

Dodatkowe dokumenty

Ubiegający się o wizę mogą przynieść dodatkowe dokumenty, które mogą być pomocne w wyjaśnieniu celu wyjazdu, związków z krajem zamieszkania, czy też możliwości opłacenia podroży. Urzędnicy konsularni przede wszystkim biorą pod uwagę przedstawione podczas rozmowy zamiary, sytuację rodzinną oraz długofalowe plany i perspektywy w kraju zamieszkania. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

 • Jeżeli pobyt w USA był kiedykolwiek przedłużony lub uległ zmianie status wizowy, należy przynieść na rozmowę z konsulem wszystkie dokumenty z tym związane.
 • Ważna wiza amerykańska - osoby posiadające jakiekolwiek ważne wizy amerykańskie ( w tym ważne wizy w starym paszporcie) powinny przynieść je na rozmowę z konsulem.
 • Dokumenty sądowe i policyjne - osoby, które były aresztowane lub skazane za wykroczenie lub przestępstwo, podczas rozmowy z konsulem muszą przedstawić aktualne „zaświadczenie o niekaralności” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury. Jeżeli osoba była aresztowana w Polsce, powinna przedstawić „zaświadczenie o niekaralności” z Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. Jeżeli wykroczenie/przestępstwo popełniono poza Polską, „zaświadczenie o niekaralności” oraz wyrok sądu lub decyzja prokuratury muszą być wydane przez uprawnione organy kraju na terytorium, którego miało to miejsce.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Nie wolno przedkładać sfałszowanych dokumentów. Oszustwo lub poświadczenie nieprawdy mogą skutkować stałym zakazem wydania wizy.

 

Zdjęcia i odciski palców

W czasie rozmowy wizowej pobierane są odciski palców od osób ubiegających się o wizę w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. Linie papilarne są skanowane techniką cyfrową bez użycia tuszu.

Niektóre osoby są zwolnione z tego obowiązku, są to m.in:

 • urzędnicy państwowi podróżujący w celach służbowych, z wyjątkiem osób ubiegających się o wizy typu A-3 i G-5,
 • osoby ubiegające się o wizę poniżej 14 i powyżej 80 roku życia.

 

Bezpieczeństwo

Przygotowując się do wizyty w Ambasadzie/Konsulacie należy pamiętać o kilku zasadach, które pomogą przyspieszyć wejście na jej teren.

Podczas wizyty w Ambasadzie nie należy przynosić:

 • dużych toreb/torebek, większych od kartki papieru formatu A-4 i teczek. Można wnieść jedną plastikową torebkę/okładkę lub teczkę z dokumentami dotyczącymi wniosku albo małą torebkę. Osoby ubiegające się o wizę imigracyjną mogą przynieść dokumenty wizowe oraz zaklejoną kopertę z wynikami badań lekarskich,
 • bagażu takiego jak: walizki, plecaki, aktówki, teczki oraz inne torby podróżne.
 • urządzeń elektronicznych lub na baterie, takich jak: aparaty fotograficzne, laptopy, urządzenia nagrywające lub przenośne odtwarzacze muzyki,
 • wszelkich płynów, jedzenia,
 • zaklejonych kopert lub opakowań, z wyjątkiem zaklejonych kopert zawierających wyniki badań lekarskich,
 • papierosów, cygar, zapałek, zapalniczek,
 • ostrych przedmiotów takich, jak nożyczki, scyzoryki lub pilniki do paznokci,
 • wszelkiego rodzaju broni lub materiałów wybuchowych,
 • telefony komórkowe należy pozostawić u pracowników ochrony,

Lista ta nie jest zamknięta. Pracownicy ochrony mogą zabronić wniesienia również innych przedmiotów.

W Ambasadzie/Konsulacie nie ma pomieszczenia, gdzie można przechować zabronione przedmioty (z wyjątkiem telefonów komórkowych). Przed przyjściem do Ambasady/Konsulatu należy zostawić takie rzeczy w innym miejscu.

Do Sekcji Konsularnej będą wpuszczone jedynie umówione osoby (w sprawach wizowych oraz klienci ACS), a także obywatele amerykańscy, którym potrzebna jest pomoc ACS. Niestety Ambasada/Konsulat nie dysponuje miejscami parkingowymi. Samochody nie mogą zatrzymywać się lub parkować na ulicy przed budynkiem. Osoby przyjeżdżające samochodem powinny zaparkować na jednym z płatnych parkingów w pobliżu lub wysiąść odpowiednio wcześniej przed budynkiem Ambasady/Konsulatu.

 

5. Odbiór owizowanego paszportu

Jeśli wiza zostanie przyznana paszport z wizą będzie można otrzymać na dwa sposoby:

- bezpłatnie w wybranym punkcie odbioru dokumentów TNT

- płatnie (24 zł) w biurze BP Centrum Katowice Rynek 12 pok.101 (na podstawie wystawionego  upoważnienia do odbioru przez naszego pracownika) lub  paszport może być dostarczony przez kuriera TNT pod wskazany adres, do domu, pracy.

 

Odbiór paszportu z punktu odbioru dokumentów

Punkt odbioru dokumentów TNT wybiera się podczas ustalania terminu rozmowy. Należy w ankiecie podać prawidłowy adres poczty elektronicznej na który zostanie wysłana informacja, gdy paszport dotrze do punktu odbioru. Paszport należy odebrać w terminie oraz przynieść ze sobą dokumenty uprawniające do jego odbioru.

TNT Express przechowuje paszporty przez 9 dni roboczych, licząc od dnia, w którym wysłane zostało potwierdzenie, że paszport jest gotowy do odbioru w punkcie odbioru dokumentów. Po upływie 9 dni roboczych paszport zostanie zwrócony do Ambasady/Konsulatu. Należy wówczas oczekiwać na instrukcje z Ambasady/Konsulatu, w jaki sposób można odebrać paszport.

 

              

  

Lokalizacje punktów odbioru dokumentów TNT

  
  

Region

  
  

Miasto

  
  

Adres

  
  

Godziny pracy

  

E

Białystok

Ul. Produkcyjna 92, 15-680 Białystok

Pon – Pt 08:00 – 17:00

S

Bielsko-Biała

ul. Piekarska 20, 43-300 Bielsko-Biała

Pon – Pt 11:00 – 19:00

N

Bydgoszcz

ul. Toruńska 145 b, 85-831 Bydgoszcz

Pon – Pt 9:00 – 17:00

S

Częstochowa

ul. Główna 10/12, 42-280 Częstochowa

Pon – Pt 8:00 – 19:00

N

Elbląg

ul. Kazimierzowo 6c, 82-300 Elbląg

Pon –Pt 8:30 – 17:00

N

Gdańsk

ul. Budowlanych 64 C, 80-298 Gdańsk

Pon – Pt 9:00 – 17:00

W

Gorzów Wielkopolski

ul. Walczaka 106, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Pon – Pt 10:00 – 19:30

W

Kalisz

ul. Wrocławska 152, 62-800 Kalisz

Pon –Pt 8:00 – 17:30

S

Katowice

ul. Konduktorska 39 E, 40-155 Katowice

Pon – Pt 9:00 – 19:00

S

Kielce

ul. Malików 146 b, 25-670 Kielce

Pon – Pt 8:00 – 19:00

N

Koszalin

ul. Szczecińska 47 C, 75-122 Koszalin

Pon – Pt 8:00 – 19:00

S

Kraków

ul. Rzemieślnicza 20 E, 30-363 Kraków

Pon – Pt 9:00 – 17:00

W

Legnica

ul. Kawaleryjska 5A, 59-200 Legnica

Pon– Pt 10:00 – 16:00

E

Lublin

ul. L. Herc 3, 20-328 Lublin

Pon – Pt 8:00 – 16:00

E

Łódź

ul. Ustronna 3/ 9, 93-350 Łódź

Pon – Pt 8:30 – 18:00

N

Olsztyn

ul. Lubelska 46, 10-406 Olsztyn

Pon – Pt 8:00 – 17:00

W

Opole

ul. Budowlanych 46b, 45-123 Opole

Pon – Pt 8:00 – 19:00

E

Płock

ul. Gwardii Ludowej 4, 09-400 Płock

Pon – Pt 9:00 – 19:00

W

Poznań

Ul. Wybieg, 8, 61-315 Poznań

Pon – Pt 8:00 – 16:00

E

Radom

ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom

Pon – Pt 8:00 – 16:00

S

Rzeszów

Rudna Mała 47 E, 36-060 Głogów Małopolski

Pon – Pt 8:00 – 16:00

N

Szczecin

ul. Balińskiego 8, 70-893 Szczecin

Pon – Pt 10:30 - 16:30

W

Wałbrzych

ul. Wrocławska 142, 58-306 Wałbrzych

Pon – Pt 10:00 – 16:00

W

Wrocław

ul. Wrocławska 33 D, Magazyn E, Długołęka, 55-095 Mirków

Pon – Pt 8:00 – 16:00

W

Zielona Góra

ul. Gorzowska 10, 65-001 Zielona Góra

Pon – Pt 10:30 – 19:00

E

Warszawa

ul. Annopol 19, 03 - 236 Warszawa

Pon – Pt 8:00 – 17:00

E

Warszawa

ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

Pon – Pt 8:30 – 16:30

 

Odbiór dokumentów w trybie przyspieszonym

Firma kurierska TNT wyznaczyła dwa punkty odbioru dokumentów (odpowiednio w Warszawie i Krakowie), do których paszport będzie dostarczany tego samego dnia po otrzymaniu go z Ambasady bądź Konsulatu. Jeżeli Państwa sprawa jest pilna lub zależy Państwu na jak najszybszym otrzymaniu paszportu prosimy wybrać te lokalizacje jako miejsce odbioru dokumentów.

TNT Warszawa

Ul. Annopol 19, 03 - 236 Warszawa
Ten sam dzień odbioru dokumentów w godzinach 14:00-17:00

TNT Kraków

Ul. Rzemieślnicza 20 E, 30-363 Kraków
Ten sam dzień odbioru dokumentów w godzinach 15:00-17:00

Dokumenty potrzebne do odbioru

Aby otrzymać paszport od kuriera TNT, lub odebrać paszport z punktu odbioru dokumentów, należy przedłożyć oryginał (a nie kserokopię) dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Należy mieć również ze sobą numer UID. Numer ten znajduje się na potwierdzeniu umówienia spotkania z konsulem.

Jeśli paszport odbiera od kuriera lub z punktu odbioru dokumentów osoba upoważniona, nawet jeśli jest to członek rodziny, musi przedłożyć:

 • oryginał dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości,
 • kserokopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem właściciela paszportu,
 • upoważnienie podpisane przez właściciela paszportu uprawniające daną osobę do odbioru paszportu.

Upoważnienie musi zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby upoważnionej zgodne z dokumentem tożsamości ze zdjęciem,
 • imię i nazwisko właściciela paszportu.

Jeśli osoba ubiegająca się o wizę ma mniej niż 18 lat, rodzic lub opiekun obecny przy odbiorze paszportu musi okazać swój dokument tożsamości ze zdjęciem. Wymagana jest kserokopia paszportu osoby nieletniej (w celu weryfikacji), jeśli jest to niemożliwe, akt urodzenia osoby nieletniej lub dokument tożsamości ze zdjęciem.

Uwaga: w przypadku grup / rodzin wystarczy jedno upoważnienie z wymaganymi informacjami dla każdej osoby ubiegającej się o wizę.

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje należy odwiedzić stronę internetową - http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/index.html

lub skontaktować się z biurem obsługi klienta pod jednym z poniższych numerów telefonu:

Osoby dzwoniące z Polski - +48 22 3071361     

Osoby dzwoniące z Białorusi - 8 820 0011 0261, z telefonu stacjonarnego;703 988 7108     

Osoby dzwoniące z USA - 703-988-7101     

Mówiący po angielsku i po polsku pracownicy biura obsługi klienta służą pomocą od 8:00 do 20:00. Biuro obsługi klienta jest nieczynne w soboty, niedziele, 25 grudnia i 1 stycznia oraz podczas świąt amerykańskich i polskich.

Podanie wizowe można składać w Ambasadzie USA w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym w Krakowie bez względu na miejsce zameldowania czy zamieszkania. Oba konsulaty korzystają z tej samej infolinii i bazy danych.

Wybór miejsca ubiegania się o wizę należy do Państwa.

 

 

Rodzaje wiz

 

Wiza służbowa / turystyczna

Wiza pracownicza

Wiza studencka

Wiza dla uczestników wymiany

Wizy tranzytowe / wizy dla członków załogi samolotu lub statku

Wizy dla pracowników instytucji religijnych

Wiza dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów

Wiza dla personelu pomocniczego i pomocy domowej

Wyślij listę na mój email Wydrukuj