Informacje ogólne

Wybierz


Bilety i hotele

BIAŁORUŚ

(Republika Białoruś)

Stolica: Mińsk

Języki urzędowe: białoruski, rosyjski

 

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Podróże odbywają się na podstawie wiz oraz ważnych dokumentów podróży. W przypadku osób posiadających zezwolenie na zamieszkanie na Białorusi (odpowiednik polskiej karty pobytu), przekroczenie granicy następuje na podstawie dokumentu podróży oraz owego zezwolenia; wydawane są wizy krótkoterminowe (jednokrotne, dwukrotne oraz wielokrotne) oraz długoterminowe (wielokrotne) uprawniające do pobytu na okres czasu określony w wizie, lecz zasadniczo nie dłuższy niż 90 dni w roku kalendarzowym licząc od daty pierwszego wjazdu.

Od ubiegających się o wizy wymagane są następujące dokumenty: wniosek wizowy, jedno zdjęcie, ważny dokument podróży, dokumenty potwierdzające cel podróży oraz zapewniające pokrycie kosztów pomocy medycznej, pokwitowanie dokonania opłaty oraz ewentualnie inne dokumenty.

Wizę można uzyskać w urzędach konsularnych Białorusi w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Białej Podlaskiej. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy.

Obywatele polscy, którym w trakcie pobytu na terytorium Białorusi skończył się termin ważności wizy, bądź którzy podróżując przez Białoruś, nie posiadają białoruskiej wizy tranzytowej, mają obowiązek uzyskania wizy wyjazdowej. W tym celu należy niezwłocznie zwrócić się do pobliskiego rejonowego Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji podległego MSW RB. za pobyt na terytorium Białorusi bez ważnej wizy grozi upomnienie lub kara grzywny w wysokości do 200 EUR z deportacją lub bez.

Uwaga: obywatele polscy przy przejazdach do państwa docelowego przez terytorium Białorusi obowiązani są posiadać białoruskie wizy tranzytowe.

Przyjeżdżający na Białoruś powinni mieć przy sobie środki pieniężne w wysokości około 500 EUR na każdy miesiąc pobytu. W przypadku krótszego pobytu niż miesiąc - około 20 EUR na każdy dzień pobytu.

Rygorystycznie jest wymagane, by przyjeżdżający zamieszkiwali wyłącznie w miejscu zarejestrowania pobytu. Istnieje obowiązek wypełniania podczas odprawy paszportowej tzw. kart migracyjnych. Każdy obywatel Polski (poza członkami oficjalnych delegacji rządowych i akredytowanymi dyplomatami) ma obowiązek wypełnić dostępny na granicy blankiet, rejestrowany przez białoruską straż graniczną, na którym cudzoziemiec w przypadku przebywania na terytorium Białorusi powyżej 5 dni roboczych, ma obowiązek uzyskać stempel meldunkowy w Wydziale ds. Obywatelstwa i Migracji przy Wydziale Spraw Wewnętrznych właściwym ze względu na miejsce pobytu w RB.

Karta migracyjna podlega zwrotowi podczas wyjazdu z terytorium Białorusi. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego w terminie 5 dni roboczych od chwili wjazdu na Białoruś pociąga za sobą konsekwencje prawne w postaci kary upomnienia lub kary grzywny w wysokości około 200 EUR z deportacją lub bez.

Uwaga: Obywatele RP wjeżdżający na teren RB samochodem, powinni zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zobowiązania, zawartego w deklaracji wjazdu na czas określony, w kwestii dotyczącej zakazu użyczania i kierowania środkiem transportu przez osoby trzecie w czasie nieobecności w pojeździe jego właściciela. Złamanie tego zakazu, grozi konfiskatą pojazdu przez białoruski urząd celny oraz nałożeniem na właściciela pojazdu wysokich opłat skarbowych, sięgających nawet kilkuset milionów białoruskich rubli (1
EURO = 11 000 BYR). Do czasu ich uiszczenia obywatel RP może otrzymać zakaz opuszczania terytorium RB.

Użyczenie osobie trzeciej samochodu wwiezionego na obszar celny Białorusi może nastąpić wyłącznie za zgodą urzędu celnego, który wystawia zaświadczenie.

W przypadku gdy właścicielem samochodu jest inna osoba, wymagane jest posiadanie upoważnienia poświadczonego urzędowo (w przypadku, gdy właścicielem jest osoba fizyczna) lub wystawionego przez osobę prawną (gdy właścicielem jest osoba prawna) wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język rosyjski lub białoruski.

W przypadku kradzieży lub utraty samochodu na terytorium RB, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do odpowiednich władz białoruskich (milicja, urząd celny). Nie dopełnienie tych formalności, może być powodem oskarżenia właściciela samochodu o nieprzestrzeganie zasad określonych w deklaracji.

Przy wjeździe do RB deklaruje się czasowy wjazd samochodu (maksymalnie do 3 miesięcy). Jego przedłużenie (do 1 roku) można uzyskać we właściwym, ze względu na miejsce pobytu, urzędzie celnym RB (przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu).

 

PRZEPISY CELNE

Przepisy celne zezwalają na przewóz waluty w dowolnej kwocie. Należy ją zgłosić, wypełniając deklarację celną przy przekroczeniu granicy. Zgodnie z przepisami można wwieźć i wywieźć z Białorusi walutę wymienialną w kwocie do 10 tys. USD (lub jej równowartość) w gotówce bez wypełniania deklaracji celnej, a kwoty przekraczające 10 tys. USD - wyłącznie na podstawie deklaracji celnej. Niezależnie od przepisów zalecane jest wpisywanie do deklaracji wszystkich wwożonych i wywożonych środków, gdyż zdarzają się przypadki odmiennej interpretacji tych przepisów przez służby celne.

Na Białoruś można bezcłowo wwozić drogą naziemną przedmioty osobistego użytku o wartości do 1500 EUR i o wadze do 50 kg, w tym 200 sztuk papierosów, 3 l alkoholu, w tym piwa.

Istnieje obowiązek dopełnienia formalności związanych z czasowym wwozem pojazdu zarejestrowanego poza obszarem unii celnej RU-BY-KZ (uwaga: w przypadku przekroczenia terminu wywozu samochodu naliczane jest bardzo wysokie cło oraz podatek). Zachodzi przy tym konieczność wystawienia czasowego wwozu na osobę, która będzie kierowała pojazdem na terytorium Białorusi.

PRZEPISY PRAWNE

Przemyt lub posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych jest surowo karane. Próby wręczenia funkcjonariuszom milicji drogowej GAI korzyści finansowych za ewentualne odstąpienie od kary za naruszenie przepisów drogowych mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

 

MELDUNEK

W ciągu pięciu dni roboczych po przekroczeniu granicy należy się zarejestrować w urzędzie meldunkowym (Rejonowy Wydział ds. Obywatelstwa i Migracji) właściwym dla miejsca pobytu. Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą upomnienia lub karą grzywny w wysokości do około 200 EUR z deportacją lub bez deportacji. W hotelach zameldowanie odbywa się na miejscu.

 

UBEZPIECZENIE

Obywatele polscy składający w urzędach konsularnych Republiki Białoruś w Polsce wniosek o wydanie wizy obowiązani są przedstawić polisę ubezpieczenia medycznego honorowaną na terytorium Białorusi. Kontrola posiadania przez obywateli RP ubezpieczenia medycznego odbywa się przy wjeździe na terytorium Białorusi, w przejściach granicznych, podczas rejestracji w hotelach i urzędach meldunkowych, tj. rejonowych Wydziałach ds. Obywatelstwa i Migracji. Informacji w sprawie punktów sprzedaży polis ubezpieczenia medycznego oraz ich cen udzielają urzędy konsularne Republiki Białoruś w Polsce. Kierowcy powinni dodatkowo wykupić w Polsce międzynarodową zieloną kartę.

 

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Nie wymaga się szczepień ochronnych. Zagrożenie chorobami zakaźnymi, np. błonicą (zwłaszcza latem), grypą (w zimie) i chorobami wenerycznymi, jest dość duże. Latem i jesienią w lasach należy uważać na kleszcze roznoszące wirusowe choroby. Obywatele Polski są leczeni na Białorusi odpłatnie. Doba w szpitalu kosztuje równowartość ok. 30 USD, jednak w razie leczenia specjalistycznego cena może być wyższa. Poziom opieki szpitalnej i warunki leczenia są niższe niż w Polsce, mogą też występować problemy z dostępnością specjalistycznych lekarstw. Korzystając z usług przychodni lekarskiej lub gabinetów dentystycznych, należy wybierać prywatne placówki, które dysponują znacznie lepszym sprzętem specjalistycznym.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, natomiast bardzo skrupulatnie milicja kontroluje posiadanie przez kierowców obowiązkowego wyposażenia samochodu (apteczka, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe), ważnego przeglądu technicznego oraz ubezpieczenia (tzw. zielonej karty). W apteczce samochodowej, w zestawie środków medyczno-opatrunkowych nie może zabraknąć m.in. 10-cio % roztworu amoniaku, walidolu (lek nasercowy), jodyny, bandaży sterylnych i elastycznych, waty, plastrów opatrunkowych, opaski uciskowej bądź gumowego węża uciskowego, nożyczek z zaokrąglonymi końcówkami, rękawiczek chirurgicznych czy też chusteczek higienicznych. Stan apteczek samochodowych może być sprawdzany wyrywkowo zarówno przez białoruską straż graniczną jak i przez patrole milicji drogowej. W razie stwierdzenia uchybień i nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego wymierzane są kary. Kierowcy powinni uwzględniać częste radarowe kontrole prędkości. Pomimo stałych podwyżek cen, paliwo jest na Białorusi tańsze niż w Polsce, należy się jednak liczyć ze sporadycznymi trudnościami z zatankowaniem (duże odległości między stacjami paliwowymi, benzyna 98-oktanowa dostępna tylko na nielicznych stacjach). W nowoczesnych stacjach benzynowych w większych miastach i przy głównych trasach za paliwo cudzoziemcy muszą płacić dolarami lub euro; w małych miejscowościach - wyłącznie rublami białoruskimi. Główne drogi są szerokie, dobrze utrzymane i oznakowane, z wyjątkiem pobocza, które nocą jest słabo widoczne. Podczas jazdy należy zachować dużą ostrożność, gdyż bardzo często się zdarza, że po autostradzie poruszają się piesi i zwierzęta domowe lub leżą na niej porzucone duże przedmioty. W nocy największym zagrożeniem są nie oświetlone pojazdy stojące na pasach ruchu. Miejscowi kierowcy, choć z reguły nie jeżdżą szybko, są dość niefrasobliwi: normą jest wolna jazda szybkim pasem ruchu, nieużywanie świateł (nawet po zmroku) i kierunkowskazów, gwałtowne skręcanie z niewłaściwego pasa lub wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Szczególną ostrożność należy zachować na przejściach dla pieszych. W razie kolizji drogowej należy bezwzględnie oczekiwać na przybycie milicji, nie zmieniając miejsca ustawienia samochodu. Uznanie cudzoziemca za winnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkimi obrażeniami ciała pociąga za sobą poważne sankcje - do kary pozbawienia wolności włącznie.

 

Uwaga: Od 1 sierpnia 2013 r. na Białorusi rozpocznie funkcjonowanie nowy system płatnych dróg i sposób poboru opłat za korzystanie z nich. Nowe zasady odnoszą się do pojazdów zarejestrowanych poza Unią Celną (Białoruś, Rosja i Kazachstan) oraz wszystkich pojazdów powyżej 3,5 tony ładowności.

System obejmie w pierwszej fazie realizacji w całości drogę M-1/E30 Brześć - Mińsk - granica z FR (Redźki), tj. Krasna Gorka po stronie rosyjskiej (łącznie 609 km) oraz niektóre odcinki dróg wylotowych z Mińska:

 

- M-2 Mińsk - lotnisko Mińsk/Borysów - płatny odcinek 27 km

 

- M-3 Mińsk - Witebsk - płatny odcinek 32 km

 

- M-4 Mińsk - Mohylew - płatny odcinek 58 km

 

- M-5/E271 Mińsk - Homel - płatny odcinek 44 km

 

- M-6/E28 Mińsk - Grodno - granica z Polską (Bruzgi) - płatny odcinek 45 km.

 

Aby skorzystać z sieci płatnych dróg, samochód powinien zostać wyposażony w pomiarowe urządzenie elektroniczne, które będzie można wypożyczyć za kaucją, na podstawie umowy, w jednym z 49 punktów obsługi klienta rozmieszczanych przy wjazdach i wyjazdach z płatnych odcinków dróg oraz pomiędzy nimi. Urządzenia pomiarowe dla samochodów osobowych i ciężarowych będą inne. Opłaty będą pobierane w rublach białoruskich.

 

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

Nie ma ograniczeń poza niewielką zamkniętą strefą czarnobylską na południu. Przebywanie w strefie nadgranicznej wymaga zezwolenia wydanego przez MSW - wstęp możliwy jest tylko po uzyskaniu specjalnej przepustki.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie przestępczością jest porównywalne z sytuacją w Polsce. Nie zdarzają się w zasadzie napady na kierowców na drogach, dochodzi natomiast do kradzieży pojazdów i włamań do samochodów, szczególnie w mało uczęszczanych miejscach, oraz do drobnych kradzieży w hotelach. Patrole milicyjne są bardzo częste, w dużych miastach są praktycznie na każdym większym skrzyżowaniu. Należy uważać na zatrzymywanie samochodów przez funkcjonariuszy milicji drogowej (GAI) w miejscach o dużym natężeniu ruchu (skręty, ronda itp.).

OBYCZAJE

Nie ma żadnych specyficznych norm zwyczajowych, których nieprzestrzeganie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych. Białorusini zazwyczaj odnoszą się do Polaków ciepło i życzliwie, szczególnie w zachodniej i północnej części kraju, gdzie mieszka polska mniejszość. Ponadto wielu Białorusinów posługuje się łamaną polszczyzną, co ułatwia kontakt. Porozumiewanie się na co dzień po angielsku, nawet w dużych miastach, jest raczej niemożliwe.

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

Środkiem płatniczym jest wyłącznie miejscowa waluta (białoruski rubel-BYR). Na terytorium Białorusi przestrzegany jest zakaz dokonywania płatności walutami obcymi (np. USD, EUR). Regulowanie należności w walucie obcej możliwe jest jedynie w ściśle wyznaczonych punktach usługowo-handlowych (stacje benzynowe i sklepy w dużych miastach bądź przy drogach tranzytowych, opłata za drogi ekspresowe, w tym na trasie Brześć-Mińsk). Pieniądze można wymienić w bankach czynnych z reguły do godz. 17.00 lub w kantorach (przy zakupie waluty należy okazać paszport). W dużych miastach sieć kantorów jest dość dobrze rozwinięta, prowizja z reguły nie jest pobierana (w wybranych punktach w Grodnie, Brześciu i Mińsku można sprzedać lub kupić polskie złote). W mniejszych miejscowościach kantorów praktycznie nie ma. Zabroniona jest czarnorynkowa wymiana waluty. Przygodna wymiana pieniędzy może być potraktowana jako niezgodna z prawem i skończyć się zatrzymaniem oraz grzywną.

Hoteli jest niewiele, a ich standard - niski, z wyjątkiem kilku reprezentacyjnych w Mińsku i w miastach obwodowych. Ceny dla cudzoziemców są znacznie wyższe niż dla obywateli Białorusi; należy liczyć się z wydatkiem ok. 70-80 USD za dobę w Mińsku i ok. 60 USD w mniejszych miastach. Na prowincji infrastruktura turystyczna i gastronomiczna praktycznie nie istnieje.

W instytucjach i w życiu codziennym dominuje język rosyjski. Bardzo uciążliwy jest rozbudowany system biurokratyczny. Cudzoziemiec zmuszony do załatwienia spraw w miejscowych urzędach musi być przygotowany na czasochłonne procedury formalne, kolejki, konieczność wypełniania dokumentów po rosyjsku; zdarzają się dodatkowe opłaty za przyspieszenie toku sprawy.

Raczej niewskazane jest kupowanie mięsa, mleka, nabiału i ryb w małych sklepach państwowych, na małych targowiskach i z przypadkowych źródeł, gdzie zasady higieny są słabo przestrzegane, a jakość produktów może być niska. W małych miejscowościach mogą występować problemy z zaopatrzeniem w artykuły spożywcze i środki higieny, w miastach - w niektóre owoce i warzywa. Sieć handlowa - szczególnie w małych miastach - jest słabo rozwinięta, z wyjątkiem Mińska, gdzie jest kilka hipermarketów, i miast obwodowych. Na południu kraju należy unikać spożywania miejscowej żywności ze względu na możliwość zagrożenia radioaktywnością - na niektórych terenach skażonych nadal prowadzona jest działalność rolnicza.

Należy pamiętać, że korzystanie z tzw. zielonego kanału przy przekraczaniu granicy samochodem możliwe jest tylko w przypadku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia medycznego i wwożenia towarów, które są przeznaczone do celów osobistych i nie podlegają kontroli weterynaryjnej ani fitosanitarnej.

Wyślij listę na mój email Wydrukuj