Informacje ogólne

Wybierz


Bilety i hotele

ROSJA

(Federacja Rosyjska)

Stolica: Moskwa

Waluta: rubel (RUR)

Język urzędowy: rosyjski

Inne języki: języki narodów i grup etnicznych

 

WIZA. PRZEPISY WJAZDOWE

Obecnie ze względu na stan pandemii wizy są wystawiane głównie na podstawie zaproszeń wydanych przez urząd Federacji Rosyjskiej

Wjazd do Federacji Rosyjskiej odbywa się na podstawie ważnej wizy. Warunki otrzymania wiz zostały określone w Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia Federacji Rosyjskiej. Przy wjeździe do Rosji nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, ani określonej kwoty pieniędzy. Obywatele polscy posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub kartę stałego pobytu na terenie Rosji, na ich podstawie oraz ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, wjeżdżają, przebywają i wyjeżdżają z Rosji bez obowiązku posiadania wiz. Na granicy istnieje obowiązek wypełnienia otrzymanej karty migracyjnej, która jest następnie podstawą do zameldowania w miejscu pobytu. Obywatele polscy, którzy w trakcie pobytu w Rosji utracili dokumenty stwierdzające tożsamość, mogą opuścić ten kraj na podstawie nowych dokumentów wydanych przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, bez obowiązku uzyskania wiz wyjazdowych.

Jednocześnie przypominamy, iż odbiór nowego dokumentu paszportowego (nie dotyczy paszportów krótkoterminowych wydanych w celu powrotu do kraju) zgodnie z Rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 9 czerwca 2003 r. nr 335 art. 80 wiąże się z koniecznością uzyskania wizy rosyjskiej do nowego dokumentu na pisemny wniosek osoby / instytucji zapraszającej. W związku z powyższym zalecamy wcześniejsze uzyskanie informacji dotyczącej procedury otrzymania wizy rosyjskiej w odpowiednich organach Służby Migracyjnej FR.

Obywatele polscy podróżujący tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej obowiązani są posiadać ważną rosyjską wizę tranzytową. Wiza tranzytowa wystawiana jest na okres 10 dni. Z obowiązku posiadania wizy zwolnieni są pasażerowie podróżującym samolotem, przelatujący tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający dokumenty uprawniające do wjazdu do państwa docelowego oraz bilet lotniczy z potwierdzoną data wylotu z przesiadkowego portu lotniczego na terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin od chwili przybycia. Osoby te nie mogą opuszczać terytorium portu lotniczego, za wyjątkiem przypadków, w których posiadają stosowne zezwolenie właściwych władz granicznych.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej podróżujący drogą lądową do Federacji Rosyjskiej tranzytem przez terytorium Republiki Białoruś zobowiązani są posiadać, oprócz wizy rosyjskiej, białoruską wizę tranzytową.

 

PRZEPISY CELNE

Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Przy czasowym wwozie do Rosji środka transportu na okres do 2 miesięcy, odprawy celnej należy dokonać w granicznym urzędzie celnym. W ruchu lądowym między RP a Rosją kontrola graniczna i celna odbywa się na granicy polsko-białoruskiej, wyjątek stanowią samochody ciężarowe (TIR-y), które podlegają oddzielnej kontroli celnej na granicy białorusko-rosyjskiej. Od osób udających się do Rosji przez Białoruś samochodem osobowym nie będącym ich własnością, wymagane jest wpłacenie do kasy białoruskiego urzędu celnego kwoty gwarancyjnej w wysokości od 500 do 1000 USD. Przy powrocie do Polski kaucję można odebrać w urzędzie, który ją pobrał, w godzinach jego urzędowania. Warunkiem posługiwania się takim samochodem jest posiadanie pełnomocnictwa od właściciela pojazdu, przetłumaczonego na język rosyjski. Przy wjeździe do Rosji należy deklarować wszystkie przewożone wartościowe przedmioty (biżuteria, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery itp.) oraz dopilnować, aby celnik podpisał, ostemplował i zwrócił deklarację.

Zgodnie z Kodeksem Celnym Unii Celnej w ruchu przez granicę celną Unii Celnej: wwóz/wywóz przez osobę fizyczną środków pieniężnych (w tym rosyjskich rubli ) i (lub ) czeków podróżnych na łączną kwotę równą lub nieprzekraczającą równowartość 10.000 dolarów amerykańskich, nie wymaga zgłoszenia celnego, natomiast na łączną kwotę przekraczającą równowartość 10.000 dolarów amerykańskich, wymaga zgłoszenia celnego w formie pisemnej na całą kwotę wwożonych (wywożonych) środków pieniężnych i (lub ) czeków podróżnych . Niemniej, zalecamy deklarować służbom celnym wwóz/wywóz środków pieniężnych przekraczających równowartość kwoty 3 tys. USD.

Bez opłat celnych można wywozić: wyroby alkoholowe - 2 l, papierosy - 200 sztuk, cygara - 50 sztuk, czarny i czerwony kawior - 250 g, szlachetne gatunki ryb - 2 kg. Wywóz dzieł sztuki (przedmiotów muzealnych) możliwy jest jedynie za okazaniem zezwolenia Ministerstw Kultury Rosji, przy czym funkcjonariusze urzędów celnych często stosuję poszerzoną interpretację tego, co jest dziełem sztuki.

 

PRZEPISY PRAWNE

Posiadanie narkotyków, nawet w minimalnej ilości na własny użytek, a także środków psychotropowych jest uważane za przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności (posiadanie do 3 lat, handel - od 8 do 20 lat). Sankcje za innego rodzaju przestępstwa: kradzież w zależności od wartości szkody - do 10 lat, rozbój - od 3 do 15 lat, gwałt - od 3 do 15 lat, przemyt dzieł sztuki i waluty - od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności. Przy poruszaniu się poza miejscem zamieszkania należy mieć przy sobie dokumenty. Obowiązuje ustawa o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Od 01.06.2013 r. w Rosji obowiązuje zakaz palenia w obiektach publicznych (w tym m.in. na dworcach, peronach, w obiektach mieszkalnych, hotelach, restauracjach, na plaży) poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz w odległości 15 m od wejść do nich. Za jego naruszenie grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. Po przyjeździe do Rosji, przy pobytach dłuższych niż 7 dni roboczych, należy bezwzględnie dopełnić obowiązku meldunkowego (rejestracji), nie później niż siódmego dnia roboczego od dnia przybycia do miejsca pobytu. Organem meldunkowym jest właściwy terytorialnie dla miejsca pobytu oddział Służby Migracyjnej. Goście hotelowi meldowani są na miejscu za pośrednictwem recepcji. Za brak wymaganego meldunku grozi grzywna, a w przypadku dłuższego pobytu bez zameldowania nawet wydalenie. Hotele i podmioty świadczące usługi hotelarskie mają prawo przyjmowania cudzoziemców, którzy utracili dokumenty tożsamości i uzyskali w swoim przedstawicielstwie nowe dokumenty na wyjazd z Rosji, na okres do 10 dni licząc od dnia wydania nowych dokumentów.

Homoseksualizm jest legalny w Rosji. Obserwowany jest jednak brak tolerancji ze strony części rosyjskiego społeczeństwa. Należy zwracać uwagę na publiczne okazywanie uczuć. Prawo zakazujące promocji "nietradycyjnych stosunków seksualnych" weszło w życie w czerwcu 2013 roku.  Przepisy te mogą mieć wpływ na penalizację publicznych wypowiedzi oraz organizację zgromadzeń dotyczących tematyki LGBT. Nie jest jasne, w jaki sposób powyższe prawo będzie stosowane należy mieć jednak na uwadze, że przewiduje surowe kary dla obcokrajowców, w tym aresztowania, grzywny i deportację.

 

UBEZPIECZENIE

Dla osób poruszających się samochodem obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC można wykupić u licznych agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych. Wskazane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

 

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Występuje zagrożenie AIDS, gruźlicą i chorobami układu pokarmowego (zwłaszcza na prowincji). Odnotowano ogniska występowania ptasiej grypy. Zalecane są szczepienia przeciwko dyfterytowi, tężcowi, gruźlicy, żółtaczce typu A i B oraz chorobie wywołanej przez ukąszenie kleszczy. Między RP a Rosją obowiązuje umowa gwarantująca wzajemną bezpłatną pomoc medyczną w razie nagłych wypadków i zachorowań. W przypadku dłuższego leczenia i konieczności skomplikowanych zabiegów należy jednak liczyć się z koniecznością pokrycia ich kosztów oraz zakupu drogich lekarstw i preparatów.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

W przypadku krótkiego pobytu nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Przy dłuższym pobycie zaleca się jego posiadanie. W przypadku posiadania polskiego prawa jazdy zalecane jest posiadanie jego oficjalnego tłumaczenia na język rosyjski, bowiem zdarza się, iż miejscowi funkcjonariusze milicji nie znają alfabetu łacińskiego i mogą kwestionować przedstawiony dokument. Zaleca się tankowanie pojazdów (zwłaszcza na prowincji) w markowych stacjach benzynowych i unikanie okazyjnego zakupu taniego paliwa, bowiem jego użycie może uszkodzić silnik. Mogą występować problemy z dostępem do wiarygodnego serwisu pojazdów lepszych marek. Stan większości dróg oraz stopień przestrzegania przepisów ruchu, tak przez kierowców, jak i przez pieszych, pozostawia wiele do życzenia. W obwodzie kaliningradzkim występują specyficzne ograniczenia szybkości: 40 km/godz. w terenie zabudowanym i 70 w terenie niezabudowanym. Zaleca się, w miarę możliwości, pozostawianie samochodów na parkingach strzeżonych z uwagi na ryzyko kradzieży tablic rejestracyjnych, bez których w Rosji nie można poruszać się pojazdem po drogach publicznych.

 

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

Z wyjątkiem oznaczonych specjalnych stref wojskowych, poruszanie się po Rosji nie podlega ograniczeniom. Na terenie obwodu kaliningradzkiego cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do Bałtijska, przy wjeździe na teren Mierzei Kurońskiej obowiązuje opłata ekologiczna. Po pozostałym terytorium obwodu kaliningradzkiego można się poruszać bez przeszkód, z wyjątkiem 2 km strefy przygranicznej wzdłuż wszystkich granic obwodu, wstęp do której wymaga przepustki organów spraw wewnętrznych. Wskazane jest wystrzeganie się podróży w rejony konfliktów i napięć, co szczególnie dotyczy północnego Kaukazu, z uwagi na niebezpieczeństwo uprowadzeń i porwań w celu wymuszenia okupu.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Występuje spore zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże, napady rabunkowe, włamania, oszustwa i pobicia). Zaleca się unikanie rzucającego się w oczy zachowania wskazującego, iż dysponuje się większymi kwotami pieniędzy, zwłaszcza w takich miejscach jak hotele, restauracje, stacje benzynowe itp. Należy unikać zawierania przygodnych znajomości oraz wdawania się w przygodne interesy, zabierania na drodze przypadkowych pasażerów, korzystania z zaproszeń do prywatnych mieszkań od nieznanych bliżej osób, a także korzystania z poczęstunku w takich sytuacjach alkoholem. Większe sumy pieniędzy, bilety, dokumenty i kosztowności sugeruje się przechowywać w skrytkach hotelowych. Przy sobie najlepiej jest posiadać jedynie niezbędne kwoty oraz korzystać z kart kredytowych. Nie należy samotnie spacerować i podróżować samochodem nocą oraz zatrzymywać się w przygodnych miejscach, poza parkingami i oznaczonymi miejscami postojowymi.

 

PRZYDATNE INFORMACJE

Wymiany pieniędzy można dokonywać bez ograniczeń w bankach i kantorach, ale niektóre z nich, jak np. w obwodzie kaliningradzkim, wymagają okazania paszportu. Należy wystrzegać się wymiany poza kantorami i bankami, mimo oferowania lepszego kursu, z uwagi na duże prawdopodobieństwo otrzymania fałszywych banknotów. Bankomaty przyjmują karty płatnicze światowych sieci. Banki pośredniczą w transferze z zagranicy pieniędzy dla osób prywatnych. Na terenie Rosji w dużej części placówek kulturalnych (muzea, teatry, galerie sztuki) obowiązuje zróżnicowanie cen dla obywateli miejscowych i cudzoziemców.

Zalecane jest wystrzeganie się zakupu alkoholu w kioskach i przydrożnych straganach z uwagi na niebezpieczeństwo zatrucia, jak również spożywania jakichkolwiek płynów proponowanych przez nieznane osoby np. taksówkarza. Przy zakupie artykułów spożywczych należy zwracać uwagę na ich termin przydatności do spożycia.

Przestrzega się przed zawieraniem znajomości za pośrednictwem Internetu, które w wielu przypadkach prowadzą do wyłudzeń dużych kwot pieniężnych np. pod pretekstem załatwienia wizy, wylegitymowania się posiadanymi środkami pieniężnymi na czas pobytu w Polsce itp.

 

OBWÓD KALININGRADZKI

 

WJAZD na teren Obwodu Kaliningradzkiego (Federacja Rosyjska) odbywa się na podstawie ważnej wizy lub dokumentu MRG. Przed wjazdem na teren Obwodu pojazd należy ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej w Rosji oraz posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Pojazdy wjeżdżające na teren Obwodu powinny posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykupione np. w Polsce potwierdzone certyfikatem "Zielona Karta". Przy przekraczaniu granicy samochodem przez drogowe przejścia graniczne niezbędne jest wypełnienie rosyjskiego jednorazowego zezwolenia na czasową odprawę celną środka transportu . Dokonuje się tej czynności bezpośrednio na terenie rosyjskiej części przejścia granicznego, po dokonaniu odprawy paszportowej.

Wjeżdżając na teren Obwodu należy zadeklarować wszystkie pieniądze oraz biżuterię i inne cenne przedmioty, nawet takie jak aparat fotograficzny lub telefon komórkowy. Przy przekraczaniu granicy należy pamiętać o poproszeniu funkcjonariusza rosyjskiej służby paszportowej o wydanie tzw. karty migracyjnej, którą należy bezwzględnie zachować do czasu opuszczenia Rosji. UWAGA: Karta migracyjna wydawana jest bezpłatnie! W trakcie pobytu na terenie FR będą na niej dokonywane różnego rodzaju adnotacje urzędowe a przy wyjeździe będzie ona stanowiła podstawę do ustalenia rzeczywistego czasu pobytu cudzoziemca w Rosji. Stwierdzenie przy wyjeździe braku karty migracyjnej powoduje wymierzenie kary administracyjnej w postaci mandatu o wartości odpowiadającej kwocie około 50 USD. Przekroczenie czasu pobytu na terenie Obwodu kaliningradzkiego skutkuje wymierzeniem kary administracyjnej oraz koniecznością uzyskania w siedzibie Federalnej Służby Migracyjnej (Kaliningrad, ul. Frunze 6) wizy wyjazdowej z Federacji Rosyjskiej (wysokość mandatu wraz z kosztem wizy wyjazdowej, to równowartość ok. 600 PLN).

Uwzględniając trudności związane z przekraczaniem granic Obwodu Kaliningradzkiego, nie zaleca się wykorzystywania obszaru Obwodu do przejazdów tranzytowych.

 

POBYT NA TERENIE OBWODU KALININGRADZKIEGO FR. Obywatele polscy wjeżdżający do Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie rosyjskich wiz zgodnie z prawem miejscowym posiadają prawo do pobytu, bez zameldowania (tzw. registracji), jedynie w okresie nieprzekraczającym 7 dni. Przedłużenie okresu pobytu może nastąpić jedynie w przypadku dokonania rejestracji miejsca pobytu w służbie migracyjnej (sugerujemy korzystać z pomocy osób miejscowych lub administracji hoteli - wykaz hoteli). Rejestracja pobytu jest czynnością czasochłonną i kłopotliwą, łączącą się także z koniecznością pozostawienia na kilka dni paszportu w instytucji migracyjnej. Przekroczenie wskazanego okresu pobytu (pobyt bez zezwolenia) powoduje konieczność uiszczenia mandatu, wymierzanego przez funkcjonariuszy rosyjskiej Straży Granicznej lub policji w wysokości zbliżonej do kwoty odpowiadającej równowartości 50 USD oraz automatyczne wydalenie poza granice Rosji. Od decyzji tych nie przysługuje odwołanie.

Ze względu na występujące od początku 2005 roku problemy w zakresie uzyskania u władz miejscowych tzw. rejestracji (zameldowania) czasowego pobytu przez obywateli polskich przebywających w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Konsulat wystąpił do władz rosyjskich z prośbą o udzielenie wykładni obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa rosyjskiego. Poniżej przedstawiamy główne wątki uzyskanej odpowiedzi: Rosyjskie wizy wjazdowe, wydawane w kategorii „prigranicznyj obmien" są ważne przez okres w nich wskazany. Zgodnie z art. 20 Ustawy Federalnej „O sytuacji prawnej cudzoziemców w Federacji Rosyjskiej" cudzoziemcy, którzy wjechali na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego i przebywają tu do trzech dni roboczych, nie podlegają rejestracji, a przebywający powyżej trzech dni podlegają rejestracji w ustalonym trybie. Rejestracja cudzoziemców w hotelach odbywa się tylko na okres ich pobytu. W Obwodzie Kaliningradzkim znajduje się 39 hoteli, posiadających prawo rejestrowania pobytu cudzoziemców. W celu zarejestrowania się pod adresem prywatnym niezbędna jest pisemna zgoda obywatela Federacji Rosyjskiej, udzielającego cudzoziemcowi pomieszczenia dla zamieszkiwania. Opłata za rejestrację od cudzoziemców nie jest pobierana. Rejestracją cudzoziemców, przebywających na podstawie rosyjskich wiz wielokrotnych zawierających adnotację „prigranicznyj obmien", zajmuje się oddział paszportowo - wizowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Obwodu Kaliningradzkiego.

W celu wykonywania przez cudzoziemców pracy lub nauki, a także wjazdu w celach prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej lub w sprawach prywatnych niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej wizy rosyjskiej na podstawie przygotowanego w prawnie przewidzianym trybie zaproszenia od rosyjskiej osoby prawnej lub fizycznej.

Zgodnie z istniejącym ustawodawstwem, cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium rosyjskim bez rejestracji, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej w postaci grzywny z następującym potem wydaleniem poza granice Federacji Rosyjskiej."

PODRÓŻOWANIE. Po terenie Obwodu można poruszać się bez przeszkód z wyjątkiem strefy przygranicznej (pas o szerokości około 5 km wzdłuż wszystkich granic OK) oraz stref z reglamentowanym wstępem obcokrajowców, gdzie obowiązuje zakaz poruszania się bez przepustek wydawanych przez organy spraw wewnętrznych (szczegółowa informacja poniżej). Zakaz wjazdu dla cudzoziemców obowiązuje m.in. w Bałtijsku i Jantarnoje. Opłata ekologiczna jest pobierana przy wjeździe na teren Mierzei Kurońskiej. Podczas podróżowania po OK należy zawsze posiadać przy sobie dokumenty tożsamości (paszport i kartę migracyjną).

WYJAZD z Obwodu Kaliningradzkiego. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń wjazdu dla cudzoziemców.

Cudzoziemcy, w tym obywatele polscy, zamierzający wyjechać z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski przez drogowe przejścia graniczne narażeni są na konieczność długotrwałego, sięgającego nawet do kilkunastu godzin, oczekiwania w kolejce na wjazd na teren przejścia granicznego. Po stronie rosyjskiej oczekiwanie odbywa się w bardzo trudnych warunkach socjalnych. Choć sytuacja ta jest przedmiotem bieżących interwencji ze strony Konsulatu, jej uregulowanie oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podróżnych należą do wyłącznej kompetencji władz miejscowych. W okresie oczekiwania podróżni narażeni są na różnego rodzaju zjawiska patologiczne, w tym wymuszenia korupcyjne, oszustwa, agresję ze strony osób zajmujących się tzw. ustawianiem kolejki lub innych oczekujących wywołaną zmęczeniem i używkami. W kolejkach pojazdów oczekujących przed przejściami granicznymi otwarcie działają osoby oferujące możliwość przekroczenia granicy poza kolejnością, po uiszczeniu nieformalnej opłaty, co jednak jest działaniem całkowicie bezprawnym, podobnie, jak pobieranie zwyczajowych opłat przez funkcjonariuszy rosyjskich służb granicznych.

Podróżni poruszający się po drogach dojazdowych do przejść granicznych zatrzymywani są pod byle pretekstem przez miejscową policję drogową i poddawani działaniom noszącym znamiona presji korupcyjnej. Okresowo osoby stale trudniące się przewozem przez granicę towarów akcyzowych dokonują blokowania dróg dojazdowych do przejść granicznych w proteście przeciwko długiemu oczekiwaniu. Zgodnie z przepisami rosyjskimi, obywatele państw WNP oczekują na dojazd do rosyjskich przejść granicznych w odrębnych kolejkach. Bez kolejki przejeżdżają natomiast liczne pojazdy posiadające specjalne przepustki lub korzystające z innych możliwości.

UWAGA: Wszelkie dzieła sztuki można wywozić z Obwodu jedynie za pozwoleniem Ministerstwa Kultury FR. Co jest dziełem sztuki lub przedmiotem muzealnym jest dość dowolnie ustalane przez funkcjonariuszy urzędów celnych, np. każdy element umundurowania żołnierza z lat II wojny światowej, przedwojenna gazeta lub książka mogą być uznane za dobro narodowe i skonfiskowane, a ich posiadacz ukarany mandatem.

 Nie zaleca się wykorzystywania terytorium obwodu kaliningradzkiego do przejazdów tranzytowych do Republiki Litewskiej.

MAŁY RUCH GRANICZNY. Zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego to, według umowy zawartej pomiędzy RP a FR, dokument wydawany mieszkańcom strefy przygranicznej Państwa jednej Strony, uprawniający do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony, na warunkach ustalonych w Umowie. Strefę przygraniczną FR stanowi terytorium Obwodu Kaliningradzkiego. Wydane zezwolenie uprawnia mieszkańca strefy przygranicznej Państwa jednej Strony do wjazdu i pobytu w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony każdorazowo do 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia wjazdu, jednakże łączny okres pobytu nie może przekraczać 90 (dziewięćdziesięciu) dni w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu. Posiadaczy zezwolenia w MRG nie obowiązują przepisy dotyczące tzw. stref reglamentowanych w OK., do których dostęp dla innych cudzoziemców odbywa się na podstawie specjalnej przepustki wystawianej przez FSB.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Wyślij listę na mój email Wydrukuj